HR Berichten van Muriel Middeldorp (68)

Uitzending, contracting en StiPP deel 3

De Hoge Raad deed in 2016 uitspraak in Care4Care/StiPP en in de parallelle zaak waarin het ging om de sectorindeling (uitzendbedrijven of zakelijke dienstverlening?). Ik schreef daarover al eerder. Er is reden dat nu weer te doen, omdat het Gerechtshof Den Haag in april 2017 een uitspraak heeft gedaan die voor veel ondernemingen die zich bezig houden…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 12 juni 2017 op 2:30pm — Geen reacties

Ontslag op staande voet? Toch maar niet!

Aan een geldig ontslag op staande voet worden strenge eisen gesteld. En dat is niet verwonderlijk, want de medewerker die rechtsgeldig op staande voet wordt ontslagen heeft geen recht op loon en evenmin op een uitkering omdat hij verwijtbaar werkloos is geworden. Dat betekent dat hij een acuut financieel probleem heeft en lopende rekeningen zal moeten betalen met spaargeld. De ontslagen medewerker moet dus razendsnel ander werk vinden. De bedoeling van de wetgever is dan ook geweest dat…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 16 mei 2017 op 11:51am — 1 reactie

Herplaatsing: hoever gaat dat?

Voor ontslag van een medewerker is niet alleen een goede reden (“redelijke grond”) nodig, ook moet het UWV of de rechter toetsen of herplaatsing binnen een redelijke termijn mogelijk is/in de rede ligt. Hoe ver gaat die verplichting eigenlijk?

In artikel 7:669 BW staat dat herplaatsing in elk geval niet aan de orde is indien sprake is van ontslag op de e-grond (verwijtbaar handelen of nalaten). Maar er kunnen ook andere omstandigheden zijn die maken dat herplaatsing niet in de rede…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 18 april 2017 op 5:30pm — Geen reacties

Wat kost een ontslag wegens disfunctioneren nu eigenlijk?

Laatst werd ik gebeld door M. van XXX B.V. Ze hadden anderhalf jaar eerder een verkoopmedewerker aangenomen op een contract voor onbepaalde tijd, want de man had zeer goede papieren, maar inmiddels bleek dat hij nog nul verkoop had gerealiseerd. Er moest dus een snel en goedkoop exittraject volgen. Ik moest M. teleurstellen.

M. en ik kunnen goed samenwerken, omdat we beiden pragmatisch zijn. Als je een twee maanden durende discussie kunt voorkomen door een maandje…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 6 maart 2017 op 4:28pm — 1 reactie

Wanneer wordt passend werk de bedongen arbeid?

Op 24 januari 2017 heeft het Gerechtshof in Den Bosch zich gebogen over een vraagstuk dat arbeidsjuristen vaak bezig houdt. Tijdens ziekte moet de werkgever maximaal twee (of drie ingeval van een loonsanctie) jaar loon doorbetalen. Als een werknemer langer dan vier weken hersteld is geweest en het eigen werk (de “bedongen arbeid”) in die periode volledig heeft verricht, gaat opnieuw een periode lopen van twee jaar waarin de werkgever loon moet door betalen als de werknemer andermaal…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 6 februari 2017 op 12:21pm — 1 reactie

Re-integratieverplichtingen na einde dienstverband voor eigenrisicodragers voor de Ziektewet

Is het voor de ERD op grond van de Ziektewet wel verstandig om te streven naar een beëindiging van de arbeidsovereenkomst? De ERD betaalt immers de lasten van een Ziektewetuitkering aan de werknemer, ook als die werknemer niet langer in dienst is. Wat is dan eigenlijk het voordeel van het doorsnijden van de arbeidsrechtelijke banden? En verder: welke re-integratieverplichtingen zijn er eigenlijk als de werknemer niet langer in dienst is?Eigen risico…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 9 januari 2017 op 12:00pm — 2 reacties

Maar als de relatie verstoord is, dan wordt de overeenkomst toch wel ontbonden?

Regelmatig zijn werkgevers stomverbaasd als ze horen dat ze geen beëindiging van de arbeidsovereenkomst kunnen forceren. Veel (HR) managers denken dat een werkgever uiteindelijk altijd wel van een werknemer af kan komen als de werkgever bereid is de transitievergoeding of een iets hogere vertrekpremie te betalen. Dat is echter niet juist.

Voor de W(et)W(erk en)Z(ekerheid)

was de ervaring van werkgevers dat, als zij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 27 december 2016 op 10:37am — 3 reacties

Uitzending: ook detachering, contracting, payrolling!

In eerdere blogs schreef ik over twee zaken bij de Hoge Raad. In de ene zaak was de vraag of Care4Care viel onder de verplichte pensioenregeling (StiPP) van de uitzendbranche. In de andere zaak was de vraag of de onderneming die personeel ter beschikking stelt aan een derde voor de premiebetaling valt onder de sectorindeling voor uitzendbedrijven.

Kort en krachtig

Op 4 november 2016 is door de…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 16 november 2016 op 6:15pm — 3 reacties

Aanpassing adviezen DBA noodzakelijk

Tot een paar maanden geleden adviseerde ik gebruik te maken van de standaardovereenkomsten op de website van de belastingdienst en de aangepaste/aangevulde versies voor alle zekerheid ter beoordeling aan de belastingdienst voor te leggen. Nu zal ik dat advies niet meer geven…..

De laatste stand van zaken:

Bekend is dat de belastingdienst heel veel overeenkomsten heeft afgekeurd. Onder andere de volgende punten blijken een probleem te zijn:

• onbepaalde tijd: zodra een…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 20 oktober 2016 op 1:30pm — Geen reacties

Onrust over DBA

De laatste weken is er in het nieuws het nodige te doen over de Wet DBA. Zo zou de fiscus van de 4.500 voorgelegde conceptcontracten er nog maar 370 hebben goedgekeurd en er al meer dan 1.000 hebben afgewezen. De Hogeschool Utrecht zou 400 van de 1.082 ZZP’ers hebben weggestuurd en ook van andere ondernemingen gaat het verhaal dat zij niet op basis van een opdrachtenovereenkomsten meer willen werken, maar in plaats daarvan (veelal kleine en tijdelijke) arbeidsovereenkomsten aanbieden aan…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 14 september 2016 op 6:20pm — Geen reacties

Zzp’er of werknemer? Over PostNL en haar subcontractors (II)

In mijn blog van december 2015 ben ik ingegaan op een drietal uitspraken van de kantonrechter Noord-Holland in zaken van subcontractors tegen PostNL. U weet wel: die mannen in witte busjes die de pakketten van PostNL bezorgen en zich uitgeknepen voelen. Zij claimen dat zij schijnzelfstandigen zijn en dat eigenlijk sprake is van arbeidsovereenkomsten. Hierover zijn vele procedures bij verschillende kantonrechters gevoerd en inmiddels hebben ook de Gerechtshoven Amsterdam (op 5 juli 2016) en…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 18 augustus 2016 op 3:46pm — Geen reacties

De maximale WNT exitvergoeding en de maximale transitievergoeding: is de ene, de andere of zijn ze allebei verschuldigd?

Recent zijn twee uitspraken gedaan over de samenloop van de WNT-regels met de regels over de transitievergoeding (op 13 juni 2016 door de kantonrechter in Amsterdam en op 17 juni 2017 door de kantonrechter in Utrecht). In beide zaken speelde de vraag of de transitievergoeding naast (bovenop) of in plaats van de WNT exitvergoeding verschuldigd kan zijn.

Op grond van artikel 1.1 sub i WNT en artikel 4, lid 2 Uitvoeringsregeling WNT kan de maximale WNT ontslagvergoeding opzij gezet…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 18 juli 2016 op 5:12pm — Geen reacties

Wanneer is sprake van een nieuwe schakel in de keten?

De kantonrechter in Maastricht heeft op 27 mei 2016 een uitspraak gedaan in een geschil waarin de werkgever zich op het standpunt stelde dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege was geëindigd na de derde schakel en de werknemer zich op het standpunt stelde dat sprake was van vier en niet van drie schakels, zodat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gold. Partijen hadden een urenuitbreiding en een functiewijziging afgesproken. Geldt zo’n afspraak als aparte (en dus 4e)…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 9 juni 2016 op 4:37pm — 1 reactie

Uniforce: een oplossing voor de ZZP'er/opdrachtgever in het licht van de Wet DBA?

Na een vorige blog werd ik gebeld door een ZZP’er met de vraag of de zogeheten Uniforce-constructie soelaas biedt. Omdat daarover veel berichten verschijnen (veelal uit de tijd toen het VAR systeem nog gold) leg ik in deze blog uit hoe het (wel/niet) werkt.

De eerste vraag is: waarvoor zou die Uniforce-constructie een oplossing (moeten) zijn? De wetgever heeft met de wijziging van de VAR-regels in de wet DBA geen verandering in het gedachtegoed beoogd. Voor de wetgever is en was van…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 17 mei 2016 op 6:15pm — Geen reacties

Vervolg - Uitzending, detachering, contracting, payrolling..?

Op 15 april 2016 heeft de Advocaat Generaal in de Care4Care versus StiPP zaak geconcludeerd. Daags daarvoor verscheen ook de conclusie van een andere AG in een zaak over payrolling. Het woord is nu aan de Hoge Raad. In de eerste zaak wordt een arrest voorzien op 23 september 2016 en in de payrollkwestie aan het eind van het jaar.

In beide zaken staat de vraag centraal of de samenwerkingsvormen van de betreffende partijen gekwalificeerd moeten worden als uitzending als gevolg waarvan…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 4 mei 2016 op 3:30pm — 1 reactie

Uitzending, detachering, contracting, payrolling…?

Juridisch Nederland wacht met smart op een uitspraak van de Hoge Raad in de Care4Care versus StiPP zaak. Hopelijk zal daarna duidelijk(er) zijn wanneer sprake is van uitzending en verplichte aansluiting bij het pensioenfonds voor de uitzendbranche. In die zaak speelt het volgende.

Care4Care stelt (deels ook BIG-geregistreerde) medewerkers ter beschikking aan zorginstellingen met als doel veranderprocessen te bewerkstelligen, knelpunten op te lossen, protocollen te maken, etc. De…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 19 april 2016 op 1:42pm — 1 reactie

Evaluatie van de WWZ

In Den Haag is vorige week gesproken over de eerste ervaringen met de WWZ. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van het groot-, midden- en kleinbedrijf en de werknemersorganisaties en daarnaast wetenschappers, praktijkjuristen en rechters. Een aantal gesprekspartners heeft natuurlijk ook een wensenlijstje op tafel gelegd. Wat valt op?

• praktijkjuristen ervaren dat steeds vaker ontslagverzoeken door het UWV maar vooral door de kantonrechter worden geweigerd. Over het aantal toe- en…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 4 maart 2016 op 3:23pm — 4 reacties

5 Tips over de afschaffing van de VAR

Per 1 mei 2016 vervalt de VAR-regeling. Wat moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers (vaak zzp’ers) nu doen? Een praktische handreiking in 5 tips

1. Kom NU in actie!

Vanaf 1 mei 2016 kan niet meer vertrouwd worden op een eerder afgegeven VAR. De kans is echter klein dat de belastingdienst voor 1 mei a.s. alle aanvragen voor een beoordeling van overeenkomsten af heeft, want de fiscus heeft gemeld achterstanden te hebben. En wat dan? Misschien wordt alsnog een…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 8 februari 2016 op 5:18pm — 8 reacties

Update: de opdrachtnemer (zzp’er bijvoorbeeld) en de belastingdienst

Bekend is dat het streven is dat het VAR-systeem per 1 april 2016 komt te vervallen en vervangen wordt door modelovereenkomsten die door de Belastingdienst al zijn of nog worden goedgekeurd. In deze blog ga ik in op de stand van zaken en de al gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten.

Drie smaken

Er zijn drie smaken: algemene modelovereenkomsten, modellen per branche en individueel getoetste (en gepubliceerde) overeenkomsten. De idee…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 11 januari 2016 op 10:38am — Geen reacties

Zzp’er of werknemer? Over PostNL en haar subcontractors

Op 18 december 2015 heeft de kantonrechter Noord-Holland in drie zaken van subcontractors tegen PostNL uitspraak gedaan. Twee subcontractors werden geacht gewone werknemers te zijn en de derde was, zo vond de kantonrechter, wel zelfstandig ondernemer. Welke aspecten van de samenwerking waren voor de kantonrechter doorslaggevend en welke lessen kunnen uit deze uitspraken geleerd worden?

Of een relatie moet worden geduid als een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst is van…

Lees verder

Toegevoegd door Muriel Middeldorp om 22 december 2015 op 2:07pm — Geen reacties