Er staan weer wijzigingen in de Arbowet op stapel. Onlangs heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen en vanaf 1 juli 2017 treden diverse veranderingen in werking.

De Arbeidsomstandighedenwet (oftewel Arbowet) heeft als doel de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Door de aangenomen wijzigingen worden er nu eisen gesteld aan het vastleggen van afspraken met arbodienstverleners. Wanneer er al een contract loopt met een arbodienstverlener, dan geldt er een overgangsperiode van 1 jaar na ingang van de wetswijziging.

De wetswijzigingen in de Arbowet

Graag zetten wij in dit artikel de komende wijzigingen in de Arbowet op een rij.

De bedrijfsarts

De aangenomen wijzigingen zullen onder andere de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts verbeteren. In de praktijk blijkt namelijk vaak dat deze niet voldoende als onafhankelijk deskundige gezien wordt, en zijn er werkgevers die geen overeenkomst hebben met een bedrijfsarts.

Daarom bevat de wetswijziging de volgende maatregelen:

Een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener, waarin de manier van ondersteuning wordt vastgelegd, wordt verplicht;
Er moet schriftelijk worden vastgelegd hoe de arbodienstverlener de voor de werkgever verplichte taken zal uitvoeren;
De overeenkomst met de bedrijfsarts moet specifiek ingaan op:
de mogelijkheid voor de bedrijfsarts om iedere werkplek te bezoeken,
de klachtenprocedure van de bedrijfsarts,
een nauwe samenwerking tussen bedrijfsarts, de preventiemedewerker en de OR (personeelsvertegenwoordiger of betrokken werknemers),
het in beginsel honoreren van een second opinion,
de adviesrol van de bedrijfsarts over preventieve maatregelen, en
het melden van beroepsziekten door de bedrijfsarts aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
Het moet duidelijker worden dat de werkgever zelf verantwoordelijk is voor de verzuimbegeleiding en de bedrijfsarts hierin een adviserende rol speelt. Voor de implementatie van de adviezen zijn werkgever en werknemer samen verantwoordelijk.
Beroepsziekten in de nieuwe Arbowet

Er zijn een tweetal wijzigingen opgenomen die een betere onderkenning en melding van beroepsziekten zullen stimuleren:

Zoals hierboven reeds aangekaart zal de bedrijfsarts ruimte krijgen om beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten te melden;
In 2020 zal dit geëvalueerd worden en als dan geen verbetering zichtbaar is zal een bestuurlijke boete worden ingevoerd voor het niet-melden van beroepsziekten. Dit besluit zal dan ook te zijner tijd nog worden behandeld door de Eerste en Tweede Kamer.
de Arbowet

Betrokkenheid werkgevers en werknemers

Er zijn ook aanpassingen opgenomen in de Arbowet om de betrokkenheid van zowel werkgevers als werknemers te bevorderen. Dit zijn:

De invoering van instemmingsrecht medezeggenschap bij de persoon en de positionering van de preventiemedewerker;
De arbodienstverlener wordt verplicht nauw samen te werken met de medezeggenschap.
Meer aandacht voor preventie in de Arbowet

Verzuimpreventie is een krachtig middel om ziekteverzuim terug te dringen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Er moet dan ook meer aandacht komen voor preventie en de volgende wijzigingen zullen daaraan bijdragen:

Werknemers moeten het recht krijgen de bedrijfsarts te raadplegen voordat ze daadwerkelijk ziek worden door de invoering van een spreekuur;
Het moet mogelijk zijn voor de bedrijfsarts om de werkvloer te bezoeken;
De preventiemedewerker krijgt een belangrijkere rol, en deze zal dan ook benoemd moeten worden met goedkeuring van de medezeggenschap.
Enerzijds zal de preventiemedewerker draagvlak krijgen van de werknemers, anderzijds wordt de medezeggenschap medeverantwoordelijk voor het correct functioneren van deze preventiemedewerker. Dit creëert een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Het handhaven van de Arbowet

Ook in de handhaving van de Arbowet zullen wat wijzigingen optreden om naleving van de wet te bevorderen. Het gaat dan om:

Het handhaven van de aanwezigheid van een basiscontract met de arbodienstverlener, door de inspectie SZW;
De bouwstenen van het basiscontract worden makkelijker te handhaven;
Bij het niet melden van beroepsziekten kan er in de toekomst een boete volgen.

https://www.humanconnexion.nl/#sthash.Lx06ydEA.dpbs

Aantal keer bekeken: 255

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

Erik,
je schreef dit in februari. Ik denk nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel geaccepteerd had.
We zijn nu eind mei... denk je nog dat die wetswijziging doorgaat...? Daar is nog een KB, een Koninklijk Besluit, voor nodig...

Rechts Nederland kan zich niet vinden in die wet: zowel in de Tweede als in de Eerste kamer heeft de VVD, nota bene de coalitiepartner, TEGEN de wet van de Lodewijk Asscher, de PvdA-minister op SZW, gestemd.

We hebben nu een ruk naar rechts gehad met de verkiezingen van afgelopen maart. Denk je niet dat de inwerkingtreding, als dat al gebeurt, over 1 juli heen getild wordt...?

En ik hoop eigenlijk dat die wet gewoon verdwijnt... ingetrokken wordt... omdat het de bedrijfsarts in een onmogelijke positie manoeuvreert: hij moet zorgen en keuren jegens een werknemer in zichzelf combineren; iets dat de KNMG, de federatie van artsenorganisaties, sinds 1950 verbiedt. En waar de wet (Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens van 5 oktober 2016) zich ook tegen verzet door van die combinatie van taken een overtreding te maken met een maximale straf van doorhaling in het BIG-register.

RSS