Nieuwe wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2014

Beste HR collega's,

Deze wet moet nog door de Kamer, maar alle stukken duiden erop dat de wet wel ingaat per 1 juli 2014. Met name voor tijdelijke contracten heeft dit wel een aantal gevolgen.

Ik loop tegen het volgende aan. Een medewerker zijn contract eindigt van rechtwege op 12 juni 2014, medw zou dan in vaste dienst moeten (contract onbepaalde tijd). Hier hebben we op dit moment geen ruimte voor.

Mocht ik deze medewerker t.z.t. wel weer nodig hebben, mag ik hem dan na 3 maanden + 1 dag weer een contract voor bepaalde tijd aanbieden (half sept 2014) of gezien de nieuwe wetgeving, ingaande op 1 juli 2014, moet ik dan 6 maanden + 1 dag aanhouden (wordt het half december 2014)?

Hoor graag jullie mening.

Saskia Timmermans
saskiatimmermans@live.nl

Aantal keer bekeken: 1296

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

Volgens het overgangsrecht (bladzijde 62 voorstel van wet, memorie van toelichting versie november 2013) is het nieuwe recht van toepassing in deze situatie en geldt dus de 6 maanden termijn.

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/11...

Even kort de nieuwe ketenregeling (BW 7:668a):
- vierde contract in een keten van contracten binnen twee jaar is vast
- een nieuwe keten begint na een onderbreking van zes maanden
- die zes maanden gaan op 1-7-14 meteen in. Dat betekent dat je zes maanden (na afloop vorige contract) moet wachten als je een nieuwe keten van contracten wil beginnen
- er is een overgangsregeling voor het tijdelijke contract dat op het moment van inwerkingtreding loopt. Dat wordt gezien als de eerste in een keten als dat contract aangevangen is na drie (en dus niet zes) maanden na beëindiging van een vorig contract.

Beste Saskia,

Een aantal veranderingen in de wet worden doorgevoerd met ingang van 1 juli 2014 en enkele andere wijzigen gaan pas in op 1 juli 2015. De wijziging ten aanzien van de ketenbepaling gaat met ingang van 1 juli 2015 pas gelden. Voor de casus van jouw medewerker geldt dus nog de huidige regeling.
Hieronder een overzicht zoals ik dat laatst gekregen heb bij een lezing van een advocaat over het nieuwe werken.

Vanaf 1 juli 2014
1. Proeftijd
2. Aanzegtermijn
3. Concurrentiebeding
4. Oproepcontracten

Vanaf 1 juli 2015
5. Ketenbepaling
6. Transitievergoeding
7. Beperking WW
8. Ontslagrecht

Ik hoop dat je er wat aan hebt!

Hoi Sanne,

Ik zou het nog maar even checken. Voor de duidelijkheid enkele citaten uit (de toelichting op) het wetsvoorstel):

"De bepalingen uit het wetsvoorstel die zien op versterking van de positie van flexwerkers treden met ingang van 1 juli 2014 in werking. Het gaat hierbij om de gewijzigde artikelen 7:628, vijfde tot en met achtste lid, en tiende lid, 652, 653, eerste tot en met derde lid, 668, 668a, en 691 BW."

"Onder het oude recht is op grond van 7:668a BW de keten van overeenkomsten voor bepaalde tijd ‘doorbroken’ na een tussenpoos van drie maanden. Onder het nieuwe recht wordt dit zes maanden. Deze nieuwe tussenpoos van zes maanden gaat lopen na het einde van de laatste arbeidsovereenkomst die is aangegaan onder het oude recht. Als deze laatste arbeidsovereenkomst onder het oude recht al is geëindigd, dan loopt vanaf dat moment dus al de nieuwe tussenpoos van zes maanden."

Beste Ruud,

Ik heb je advies opgevolgd en heb het nagevraagd bij onze advocaat Arbeidsrecht. Hij heeft mij het volgende laten weten:
"De beoogde datum voor de wijziging van de ketenregeling (artikel 7:668a BW) is thans 1 juli 2015.
De beoogde ingangsdatum was eerst nog 1 juli 2014, maar er is toch voor gekozen de inwerkingtredingsdatum uit te stellen. Dit schept waarschijnlijk de verwarring."

Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wat 'lucht' te hebben gegeven voor jouw organisatie.

voor degenen die het willen nalezen. Het uitstel van de ketenbepaling (668a BW) is geregeld bij het (uiteraard aangenomen) amendement nr. 30 zie link

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-30.html?zoekcrite...

Sanne... even voor de zekerheid...

Artikel BW 7:627 wordt toch wél geschrapt per 1-7-14 (als de Eerste Kamer de WWZ goedkeurt).

Als dat zo is komt inderdaad de verplichte loondoorbetaling bij een arbeidsconflict in zicht.

RSS