Wat zijn de rechten ondernemingsraad bij personeelszaken?

Wat zijn de basisrechten van een ondernemingsraad bij personeelszaken? Op welke zaken heeft de OR instemmingsrecht, adviesrecht of informatierecht? Alvast bedankt!

Aantal keer bekeken: 545

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht

zie http://www.or.nl/entree/wenrteksten/wor.html voor de complete tekst van de WOR. Artikel 25 geeft informatie over het adviesrecht, artikel 27 over het instemmingsrecht en artikel 31 gaat in op het informatierecht van de OR.
Beste Willie,
zie www.ornet.nl met veel informatie, OR-dossiers, vraagbaak etc. etc. etc.
Met hartelijke groet,
Yvonne
De werkgever moet de ondernemingsraad instemming vragen voor het vaststellen, wijzigen of intrekken van:

regelingen voor werktijden, vakantie, arbeidsomstandigheden, personeelsopleidingen, personeelsbeoordelingen
regels voor het aanstellen, bevorderen of ontslaan van medewerkers
een beloningssysteem of functiewaarderingssysteem
een personeelsvolgsysteem of registratiesysteem
de registratie van, omgang met en bescherming van persoonsgegevens
regelingen voor ziekteverzuim

De werkgever moet een adviesaanvraag schriftelijk aan de ondernemingsraad voorleggen. Hij moet dit tijdig doen, zodat het advies van de ondernemingsraad echt van invloed kan zijn op het besluit. De werkgever moet de ondernemingsraad om advies vragen als hij:

een belangrijk besluit wil nemen, zoals bij financiële en organisatorische zaken (bijvoorbeeld over een grote investering, een fusie met een andere onderneming of sluiting van (een deel van) de onderneming);
een ingrijpende technologische voorziening wil invoeren of wijzigen;
belangrijke milieumaatregelen wil treffen;
een belangrijk krediet wil geven aan een andere onderneming of zich garant stelt voor een grote schuld van een andere onderneming;
bestuurders wil benoemen of ontslaan.

Initiatiefrecht
De ondernemingsraad mag op eigen initiatief de werkgever voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken van de onderneming.
Voordat de werkgever over het voorstel beslist, moet hij minstens één keer met de ondernemingsraad overleggen. Na dit overleg moet de werkgever zo snel mogelijk schriftelijk en gemotiveerd aan de ondernemingsraad meedelen of hij het voorstel overneemt.

Recht op informatie
De werkgever heeft de plicht ongevraagd informatie te geven over de jaarrekening, het sociaal jaarverslag, beloningsstructuur en beleidsplannen. Daarnaast moet de werkgever alle informatie geven waar de ondernemingsraad om vraagt. Dat wil zeggen: als de ondernemingsraad die informatie nodig heeft om zijn taak te kunnen uitvoeren.

Informatie over beloningsstructuur
Minstens een keer per jaar moet de werkgever aan de ondernemingsraad ongevraagd schriftelijke informatie geven over de beloningsstructuur en de inhoud van de (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden en afspraken per verschillende groepen werknemers in het bedrijf. Hierbij hoort ook informatie over het salaris en de aanvullende arbeidsvoorwaarden van directie, bestuurders en toezichthouders. Ook moet inzichtelijk worden gemaakt hoe de arbeidsvoorwaarden en afspraken zich verhouden tot elkaar en tot die van het voorgaande jaar.
Dit geldt alleen voor bedrijven waarin ten minste honderd werknemers werkzaam zijn.

Extra bevoegdheden
Naast de hiervoor omschreven bevoegdheden kunnen aanvullende bevoegdheden worden toegekend bij:

collectieve arbeidsovereenkomst (cao);
schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever en de ondernemingsraad.

Bron: http://home.szw.nl kijk voor meer informatie op deze site via de "sitemap zoeken" zoekterm "Medezeggenschap in een onderneming"

RSS