december 2010 Archief (61)

Spaarloon, levensloop of vitaliteitsregeling?

Het huidige kabinet heeft aangekondigd dat er een vitaliteitsregeling komt. Daarin zouden dan de huidige spaarloon- en levensloopregeling opgaan.Het voornemen is nog niet omgezet in een concreet wetsvoorstel. Het blijft dus gissen wat er uiteindelijk van deze gedachte als regelgeving komt. Daarbij zou het volgende tot de mogelijkheden behoren. Lees verder op… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 31 december 2010 op 11:30am — Geen reacties

Concurrentiebeding bij stilzwijgende verlenging

Een ex-werknemer was naar de kantonrechter gestapt om een concurrentiebeding buiten werking te laten stellen. De rechter wees zijn vordering echter af omdat het concurrentiebeding al zijn werking had verloren.De werknemer was in 2003 voor bepaalde tijd (zes maanden) in dienst is getreden. In de arbeidsovereenkomst was een concurrentiebeding opgenomen. Na afloop van de arbeidsovereenkomst werd de arbeidsovereenkomst telkens stilzwijgend verlengd. Daarbij werd het concurrentiebeding…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 30 december 2010 op 11:30am — Geen reacties

Competitiedrang is van invloed op arbeidsmarktpositie vrouwen

Vrouwen kiezen minder snel voor een competitieve werkomgeving dan mannen, zo blijkt uit recent onderzoek. Een reden hiervoor moet gezocht worden in verschillen in risicoaversiteit en overmoed. Mannen schatten hun relatieve prestaties gemiddeld hoger in dan vrouwen.Er zijn echter ook verschillen in voorkeur voor competitie: mannen hebben een grotere competitiedrang dan vrouwen. Dit kan consequenties hebben voor de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 29 december 2010 op 11:30am — Geen reacties

Licht herstel banengroei zet door

De lichte groei van het aantal banen houdt aan. Vergeleken met het tweede kwartaal steeg het aantal banen in het derde kwartaal met 0,1 procent. Dat is het tweede kwartaal op rij met groei na vijf kwartalen van krimp. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Vergeleken met het tweede kwartaal waren er, na correctie voor seizoensinvloeden, elfduizend banen meer. De groei is volgens het CBS voor een belangrijk deel toe te…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 28 december 2010 op 11:30am — Geen reacties

Verkopers zonder HBO diploma hebben hoger salaris

Bilthoven 27-12-2010. Onderzoek van werving en selectie organisatie SalesProfs onder verkopers in de zakelijke markt laat zien dat binnen deze beroepsgroep meer wordt verdiend zonder HBO diploma.

Een groep van 5000 verkopers werkzaam in de zakelijke verkoop werden op meerdere punten vergeleken. In de categorie 30 tot 35 jaar is het verschil in salaris ten opzichte van opleiding het grootst. 61% binnen deze groep heeft MBO of lager onderwijs genoten en verdient gemiddeld…

Lees verder

Toegevoegd door Kor de Boer om 27 december 2010 op 6:18pm — Geen reacties

Is concurrentiebeding ongeldig bij onregelmatige opzegging?

Is concurrentiebeding ongeldig bij onregelmatige opzegging?Een werkgever neemt een te korte opzegtermijn in acht bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Kan hij dan nog rechten ontlenen aan een met de werknemer overeengekomen concurrentiebeding?Wat was het geval? De werknemer wilde op 15 augustus 2010 per de eerst mogelijke datum zijn arbeidsovereenkomst opzeggen en ging ervan uit dat die eerste datum op 15 september 2010 was.…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 27 december 2010 op 9:30am — Geen reacties

Hulp bij aanpak van seksuele intimidatie

Zo’n 10% van de vrouwelijke werknemers zegt wel eens te maken te hebben met intimidatie op het werk. Als werkgever heeft u de taak om beleid te ontwikkelen om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) aan te pakken. Daarvoor kunt u nu ook terecht bij het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).Een officieel onderzoek naar klachten over seksuele intimidatie leidt vaak tot beroering in een organisatie. De betrokkenen kunnen reputatieschade oplopen en zelfs hun baan verliezen.… Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 27 december 2010 op 9:00am — Geen reacties

Een onsje minder en nu echt!

In de bankierswijken Kensington, Chelsea en Knightsbridge drijft de vraag de huisprijzen alweer tot recordhoogten. Citybankiers hebben in 2010 dan ook hun bonussen zien verdubbelen tot  € 7 miljard. In Griekenland proberen werknemers met geweld alles bij het oude…

Lees verder

Toegevoegd door Jacco van den Berg om 26 december 2010 op 2:00pm — Geen reacties

Uitbreiding meldingsplicht collectief ontslag

Er gaan geruchten dat sommige werkgevers de meldingsplicht voor collectief ontslag opzettelijk omzeilen. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat daarom de Wet melding collectief ontslag aanscherpen. Het voorstel voor de wetswijziging moet in het voorjaar van 2011 klaar zijn.Als een werkgever binnen drie maanden twintig werknemers of meer ontslaat, moet hij dit schriftelijk melden bij de vakbonden. Daarbij moet hij een wachttijd van één maand aanhouden, die is…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 24 december 2010 op 2:00pm — Geen reacties

Aantal arbeidsconflicten mkb neemt weer toe

Na een lichte daling in de zomermaanden stijgt het aantal arbeidsconflicten in met name het mkb de afgelopen maanden weer. Dat constateert rechtsbijstandverzekeraar en juridisch dienstverlener Arag.Sinds september is er zelfs sprake van een stijging van het aantal zaken met 20%. Het recordniveau van 2009 is daarmee bijna geëvenaard. `De groei is opmerkelijk, omdat de werkloosheid in ons land juist langzaam afneemt`, aldus manager Mieke Berkhout van Arag.…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 24 december 2010 op 9:00am — Geen reacties

De Ziektewet en goed werkgeverschap

De Ziektewet is een wet die regelmatig oneigenlijk gebruikt wordt. Ik ben een groot voorstander van een strikte naleving van de Ziektewet. Als een werknemer loondoorbetaling tijdens ziekte 'claimt' moeten de klachten die leiden tot arbeidsongeschiktheid objectief toe te schrijven zijn aan ziekte/gebrek. Twee voorbeelden.

 

Voorbeeld 1.

Een werknemer (62 jaar) trekt het op zijn leeftijd niet meer om iedere dag 8 uur fysiek zware arbeid te…

Lees verder

Toegevoegd door Mark Idzinga om 24 december 2010 op 6:49am — 1 reactie

Nieuwe wet vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving

De Eerste Kamer heeft dinsdag het wetsvoorstel ‘Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving’ aangenomen. Dit wetsvoorstel zorgt voor vereenvoudiging en harmonisatie op het gebied van premieheffing voor de werknemersverzekeringen en de arbeidsongeschiktheidsregelingen.Het gaat om wijzigingen in de Ziektewet (ZW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 23 december 2010 op 9:30am — Geen reacties

Nieuwe generatie werknemer is ambivalent

De nieuwe werknemer heeft weliswaar een hekel aan bureaucratie, maar wil wel graag leiding. Zij het dat die leiderschapsstijl nieuw en dienend moet zijn. Aan het woord is Haiko van der Pol, directeur bij Manpower. Volgens Van der Pol moeten werkgevers, meer dan voorheen rekening houden met de wensen van de werknemer die na 1986 geboren is.Want dat is een apart slag mensen: ze zijn of heel zelfverzekerd of juist heel kwetsbaar. Het is een ambivalente generatie: de een wil vrijheid,…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 23 december 2010 op 9:00am — 1 reactie

Hot in 2011: zelf voor je pensioen sparen

Zelf voor je pensioen sparen, dat is wat werknemers gaan doen in 2011. Pensioenfondsen zijn uit. Dat komt omdat driekwart van de pensioenfondsen te weinig geld in kas heeft om het pensioen te laten meestijgen met de inflatie. Twaalf feiten over pensioenen.

Hot in 2011: Zelf voor je pensioen sparen

* De oudst bekende vorm van pensioensparen in Nederland is een lijfrentebrief uit 1380. Een lijfrente is de garantie dat iemand tot zijn dood elke maand of jaar een bepaald…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 22 december 2010 op 2:00pm — Geen reacties

CBS: Recessie van invloed op bijzondere beloningen van werknemers

In 2009 was het gemiddelde jaarloon van werknemers 2,5 procent hoger dan in 2008. Het betreft het jaarloon inclusief bijzondere beloningen als vakantiegeld, bonussen en dertiende maand. De bijzondere beloningen stegen gemiddeld met 1,0 procent. Bij de financiële instellingen echter daalden de bijzondere beloningen in 2009 sterk. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Financiële instellingen

Het gemiddelde jaarloon in de financiële instellingen was 0,7 procent…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 22 december 2010 op 1:24pm — Geen reacties

Social Media laat Jobboards verdwijnen. | 22-12-2010

De trend is in 2010 ingezet, aantallen openstaande vacatures en sollicitaties van werkzoekenden via Social Media als Twitter, Linkedin en Facebook nemen explosief toe. Voor de jobboards is het in 2011 innoveren of verdwijnen.

Zoek je een baan dan geef je dit aan op je online profiel. Werkgevers kunnen gratis adverteren met vacatures en communiceren direct met haar sollicitanten. Op linkedin staan dagelijks ruim 800 vacatures online en via twitter komt er elke minuut een…

Lees verder

Toegevoegd door Kor de Boer om 22 december 2010 op 1:20pm — 1 reactie

Groot tekort aan vrouwen in zakelijke verkoop

Aantal vacatures nemen toe, er is weer behoefte aan verkopers om producten aan de man te brengen. Werkgevers hebben een voorkeur voor vrouwen. Het tekort wordt echter steeds groter.

Van oudsher werken vrouwen binnen klantgerichte functies als callcenters, horeca of als intercedent bij een uitzendorganisatie is ruim 70% vrouw. De zakelijke verkoop heeft ondanks de grote vraag een enorm tekort. Werkgevers zien ook graag vrouwen in een rol als account manager. Het…

Lees verder

Toegevoegd door Kor de Boer om 22 december 2010 op 11:48am — Geen reacties

Ontbindingsvergoeding met een factor C is 9,5!?De kantonrechter Brielle heeft in een uitspraak van 9 december 2010 een hoge beëindigingsvergoeding toegekend. De kantonrechter heeft de hoogte van deze vergoeding niet bepaald aan de hand van de kantonrechtersformule, maar op grond van billijkheid. Vullen wij de vergoeding en de overige gegevens in de…

Lees verder

Toegevoegd door Emilie van der Lans om 22 december 2010 op 10:30am — 3 reacties

Werkgever aansprakelijk geacht voor burn-out

 

Een werkneemster, 60 jaar, is arbeidsongeschikt geraakt met als gevolg een burn-out. De arbeidsovereenkomst is vervolgens met toestemming van de CWI opgezegd. De werkneemster stelt de werkgever aansprakelijk voor de schade die zij als gevolg van de burn-out heeft geleden en nog steeds lijdt. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan, de vordering van werkneemster wordt afgewezen. Tegen dit oordeel gaat de…

Lees verder

Toegevoegd door Arthur Hol om 21 december 2010 op 4:37pm — 1 reactie

Personeelsadministratie op 8e plaats ergernissen

Bijna 78 procent van de mkb’ers ergert zich op enigerlei wijze aan verplichte administratieve handelingen. De handelingen in verband met de Arbowet neemt in de top tien van ergernissen de vijfde plek in, de personeelsadministratie de achtste plek.Uit onderzoek van EIM naar de beleving van administratieve lasten binnen het mkb blijkt dat er van administratieve lastenverlichting nog niet veel terechtkomt. Slechts 8 procent van de mkb’ers heeft daadwerkelijk iets gemerkt van het…

Lees verder

Toegevoegd door HRbase om 21 december 2010 op 2:00pm — Geen reacties

Archief

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

1999