Het is 2015; een heel nieuw jaar ligt voor ons. Allereerst wens ik iedereen dan ook een goed 2015 toe, in alle opzichten. Maar wat staat ons te wachten op het gebied van HR? Op basis van mijn eigen kennis en ervaring binnen de publieke sector, heb ik de voornaamste trends en ontwikkelingen voor 2015 in beeld gebracht. Waarschijnlijk herkent u ze en staan deze HRM-thema's en wijzigingen in de wet- en regelgeving ook buiten de publieke sector hoog op de agenda!

Jaar van de waarheid
Het staat als een paal boven water: 2015 is het jaar van de waarheid. Vooral op het gebied van wet- en regelgeving, zullen HRM’ers in de publieke sector dit jaar – misschien wel meer dan ooit – aan de slag moeten en moeten bewijzen dat zij het verschil maken. De voorbije jaren stonden veelal nog in het teken van voorbereidingen, in het jaar 2015 is van voorwerk of uitstel geen sprake meer en is het tijd voor actie.

De handen vol aan wijzigingen in wet- en regelgeving

1-1-2015: Werkkostenregeling (WKR):
Per 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht ingevoerd. Deze regeling vervangt alle verschillende regels en wetten rondom vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers en bundelt deze in één collectieve regeling.

1-1-2015: Wet Werk en Zekerheid (WWZ):
Vanaf 1 januari 2015 worden de eerste wijzigingen van kracht vanuit de WWZ met als doel de kracht van de arbeidsmarkt te bevorderen door het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. De voornaamste veranderingen per 1 januari 2015 betreffen de proeftijd, de aanzegverplichting en het concurrentiebeding. Per 1 juli 2015 veranderen de ketenregeling, het ontslagrecht en de transitievergoeding.

1-1-2015: Decentralisatie Werk / Participatiewet:
Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken, maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Werkgevers hebben afgesproken extra banen te scheppen.

1-1-2015: Decentralisatie AWBZ / nieuwe WMO:
Met ingang van 2015 worden de begeleiding en de persoonlijke verzorging overgebracht van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarnaast worden ook het beschermd wonen en de middelen voor inkomensondersteuning en cliëntondersteuning naar de WMO overgeheveld. Deze decentralisatie vormt een grote uitdaging voor gemeenten en de zorgsector. Dit betekent nogal wat voor de inzet van personeel en het mogelijk oprichten van nieuwe gemeenschappelijke regelingen.

1-1-2015: Decentralisatie Jeugdzorg:
Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het geheel aan preventie en hulpverlening bij problemen in het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Ook deze decentralisatie heeft de nodige gevolgen voor de inzet en de kwalificaties van de betrokken medewerkers.

Gerelateerde HRM-thema’s
Bovenstaande ontwikkelingen zijn voor 2015 van grote invloed op het HR-werk en de werkvloer binnen de publieke sector. Maar door de waan van de dag vergeten we soms even een stapje achteruit te zetten en eens naar de samenhang van de onderdelen te kijken. Een soort van overview kan hulp bieden om ontwikkelingen te structureren en zeker niet ook de toekomst uit het oog te verliezen. Want ‘handen uit de mouwen’ is prima, maar niet met oogkleppen op. Om deze reden staan de volgende HRM-thema’s binnen de publieke sector centraal:

Dwarsverbanden 3 decentralisaties (de Participatiewet, de WMO en de Jeugdzorg):
Het komt neer op het feit dat onze verzorgingsstaat niet wordt afgebouwd, maar wordt omgebouwd. We moeten met elkaar meer komen tot een inclusieve samenleving, oftewel de insluiting van achtergestelde groepen in de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Dit moet zich ook door vertalen in HRM-beleid van organisaties, omdat de factor werk hierin heel belangrijke is.

Flexibilisering arbeidsmarkt:
Tijden veranderen, organisaties moeten hierop inspelen en in staat zijn zich aan te passen aan hun omgeving. Dit vraagt om flexibiliteit. Bovendien verandert de visie op arbeid aanzienlijk en daarmee de arbeidsrelatie eromheen. Werkgevers in Nederland zien steeds meer de voordelen van tijdelijke arbeid voor het inspelen op behoeftes op korte termijn.

Strategische personeelsplanning:
Alle genoemde ontwikkelingen vragen dringend om een strategische aanpak om ook op lange termijn aan de personele behoeften te kunnen voldoen. Zoals veel HRM-thema’s, is ook strategische personeelsplanning nauw verbonden met andere HR-onderwerpen zoals met duurzame inzetbaarheid (het wordt steeds belangrijker dat we met z’n allen op korte en op lange termijn inzetbaar zijn en blijven) en met talentmanagement (hoe moeten organisaties hun talenten vasthouden en hoe komen de talenten in de toekomst binnen). Maar ook met levensfasebewust personeelsbeleid (in verschillende fasen van het leven en een loopbaan krijgen medewerkers immers te maken met verschillende omstandigheden, wensen en behoeften) en met mobiliteit (we spreken tegenwoordig meer van ‘life time employability’ in plaats van ‘life time employment’).

E-HRM:
Steeds meer publieke organisaties ervaren de voordelen van de verdere digitalisering van een aantal HRM-activiteiten. Veel HRM’ers zien e-HRM dan ook als kans en niet als bedreiging.

Imago / employer branding:
Naar verwachting trekt de arbeidsmarkt de komende jaren aan, waardoor de beeldvorming over de organisatie een grotere gaat spelen. Een positief imago is van belang, dus het is goed dat HRM’ers er nu alvast bewust van zijn dat zij de organisatie kunnen helpen om zich positief te onderscheiden.

Nieuwsgierig?
Bent u benieuwd naar de inhoud van de wijzigingen in de genoemde wet- en regelgeving, of naar de uitgebreide samenhang met de genoemde HRM-thema’s? Lees dan het volledige artikel HRM Trends en ontwikkelingen 2015.

Monetta Driessen
www.driessen.nl

Aantal keer bekeken: 2463

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Adriaan Brouwer on 7 januari 2015 at 12:47pm

Ik zit inmiddels zo'n kleine 30 jaar in het vak en heb al heel vaak gehoord dat het het jaar van de waarheid wordt..

Waarom zijn we toch altijd bezig om onszelf en onze bijdrage aan de maatschappij/organisaties ter discussie te stellen? Horen wij dit soort overpeinzingen ook van onze ICT-collega's? Of van onze financiële mensen? Ik niet! Waarom wij dan wel? We hebben een mooi vakgebied en we hebben zo langzamerhand door de jaren en de vele ontwikkelingen heen echt wel laten zien waartoe wij in staat zijn.

Niks jaar van de waarheid! Ja natuurlijk, er moet een hoop werk verzet worden, maar hé, daar zijn we toch voor? En we doen het al jaren....

Reactie van Maurice Hennevelt on 3 januari 2015 at 1:26pm

Mooi artikel. Vooral het laatste punt spreekt mij enorm aan! ;)