Nederland heeft een tekort aan geloofwaardige ondernemers

Veel aandacht van ondernemers gaat uit naar duurzaam ondernemen maar vrijwel geen van hen is geloofwaardig. Is er sprake van een duurzame onderneming als de ondernemer geen aandacht heeft voor de toekomstige inzetbaarheid van werknemers? In mijn overtuiging ontbreekt het bij veel ondernemingen aan een focus op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Deze focus ontbreekt niet alleen bij de ondernemer maar ook bij medewerkers. Als HR professional bent u natuurlijk gericht op het voortbestaan van uw onderneming. Als dit voortbestaan u ernst is mag u dit artikel niet missen.

De P van Planet en de –positieve- tucht van de markt

Het heeft een aanloop nodig gehad maar vandaag de dag is vrijwel elke organisatie (soms is er nog slechts sprake van window dressing) gericht op duurzaamheid. In de meeste gevallen is dit ingegeven door een nadrukkelijk maatschappelijk bewustzijn en de zorg voor latere generaties. Ook ondervinden organisaties een -in deze context- positieve tucht van de markt. Steeds meer afnemers betrekken in hun besluitvorming om tot de aankoop van producten of diensten over te gaan, ook de wijze waarop de leverancier omgaat met het milieu, de natuur en haar omgeving. Feitelijk dus de manier waarop invulling wordt gegeven aan duurzaam en verantwoord ondernemen. Dit is een goede ontwikkeling, onomkeerbaar en gaat een steeds prominentere rol spelen in de besluitvorming van klanten. Duurzaamheid is hot!

De terecht toegenomen aandacht voor duurzaam ondernemen is vanuit natuur- en milieuperspectief het gevolg van de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. De vervuiling die het gebruik van deze brandstoffen met zich meebrengt en de hiermee in relatie staande opwarming van de aarde.

Over opwarming gesproken, de arbeidsmarkt raakt in een snel tempo oververhit. Op de arbeidsmarkt ondervinden organisaties ook in toenemende mate tekorten. Momenteel kent bijna 16 procent van de ondernemingen (cijfers CBS Statline, november 2017) productiebelemmeringen als gevolg van een tekort aan (gekwalificeerd) personeel. Naar verwachting neemt dit percentage snel toe. Meer aandacht voor het aantrekken, behouden en de ontwikkeling van medewerkers is het devies.

De P van People

In tegenstelling tot het beleid van organisaties gericht op onze planeet, blijft de aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers hierbij achter.

Daadwerkelijk duurzaam ondernemen en dus geloofwaardigheid is pas aan de orde als dit consistent op alle P’s doorgevoerd wordt.

De toekomst vraagt om wendbare ondernemingen

Naast de eerder aangehaalde groeiende tekorten op de arbeidsmarkt zijn er nog diverse andere redenen om werk te maken van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan de verhoging van de pensioenleeftijd en de veranderingen op bijvoorbeeld technologisch gebied die andere competenties vragen. Organisaties en de hierbij werkzame medewerkers zullen in toenemende mate in staat moeten zijn zich aan te passen aan nieuwe (markt)omstandigheden. Dit vraagt om veranderingsbereidheid en het vermogen in te spelen op veranderingen. Kortom wendbaarheid. Het vereist een (pro)actief beleid rondom de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Om leiders die medewerkers motiveren en bemoedigen. Leiders die faciliteren en het juiste voorbeeld geven. Het vraagt van medewerkers eigenaarschap. Eigenaarschap voor wat betreft hun eigen (toekomstige) inzetbaarheid en dus acties gericht op het verbeteren van onder meer de fysieke en mentale belastbaarheid en competenties.

Alleen een focus op planet en people zorgt voor geloofwaardigheid, profit en bestaansrecht

Hoewel het andere investeringen betreft dan bijvoorbeeld zonnepanelen, een groen wagenpark of hergebruik van afvalstromen, is het noodzakelijk om te investeren in duurzame inzetbaarheid. Het betekent een investering in de wendbaarheid van uw onderneming. Beleid rondom duurzame inzetbaarheid is evenals natuur- en milieubewust ondernemen, geen keuze maar een must. Door naast aandacht voor de P van Planet (meer) oog te hebben voor de P van People, zal de P van Profit toenemen. Gelijktijdig wordt u meer geloofwaardig en werkt u aan een wendbare organisatie. Een organisatie die ook in de toekomst bestaansrecht heeft. Voelt u de sense of urgency? Wanneer gaat u aan de slag?

Tips voor een gerichte aanpak

Zorg allereerst voor bewustwording. Uw management, uw leidinggevenden en zeker ook uw medewerkers zullen zich bewust moeten zijn van het belang en hun eigen rol. Maak vervolgens een goede analyse van de huidige situatie. Om succesvol te werken aan verbetering is het zaak zicht te krijgen op essentiële verbeterpunten. Op basis hiervan stelt u doelen en werkt u samen met alle betrokkenen stapsgewijs aan het optimaliseren van de duurzame inzetbaarheid (wendbaarheid). Werkelijk stappen zetten betekent vaak ook "kiespijn". Het is beter om een beperkt aantal verbeterpunten aan te pakken, dan u heel ambitieus te richten op een waslijst aan acties. Zorg voor een voortdurende en diverse communicatie. Wendbaarheid is geen eenmalige actie die afgevinkt kan worden op de to do list. Het vraagt continu om aandacht en naar een op de diverse doelgroepen afgestemd beleid.

Aantal keer bekeken: 141

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland