Recht op vakantie: nu
Werknemers hebben recht op vakantie, dat is goed voor gezondheid en veiligheid. Elk jaar waarin werknemer recht heeft op salaris, bouwt deze vakantiedagen op. In de wet is geregeld dat een werknemer viermaal het aantal uur per week verkrijgt als vakantiedagen (40 uur per week werken is 20 vakantiedagen per jaar). Daarnaast kan bepaald worden in CAO of arbeidsovereenkomst dat werknemers extra vakantiedagen krijgen, die bovenwettelijke vakantiedagen worden genoemd.

Zieke werknemer en vakantie-verval: nu
Een zieke werknemer heeft recht op loon en bouwt dus ook vakantiedagen op tijdens zijn arbeidsongeschiktheid. Echter een zieke werknemer bouwt in Nederland alleen vakantiedagen op over de laatste zes maanden waarin de arbeid niet wordt verricht. Vakantiedagen verjaren na een periode van vijf jaar. Heeft uw werknemer bijvoorbeeld nog ongebruikte vakantiedagen van 2006, dan vervallen die pas in 2012.

Nieuwe regels per 1 januari 2012
Vanaf 1 januari 2012 gaat een en ander veranderen. Er bestaat geen beperkte opbouw van vakantiedagen meer bij zieke werknemers. Zieke collega’s bouwen hetzelfde aantal dagen op als gezonde werknemers. Werkgever en werknemer kunnen wel voor de bovenwettelijke vakantiedagen afwijkende afspraken maken, bijvoorbeeld dat deze bovenwettelijke dagen niet worden opgebouwd tijdens een periode van ziekte.

Vervaltermijn
Vanaf 1 januari 2012 vervallen de opgebouwde wettelijke vakantiedagen na zes maanden na het jaar van opbouw. Vakantiedagen van 2012 moet uw werknemer opnemen vóór 1 juli 2013 en daarna zijn ze vervallen. Dat geldt in eerste instantie ook voor arbeidsongeschikte werknemers. Uiteraard is hier weer een uitzondering opgenomen. Namelijk werknemers die niet in de gelegenheid zijn geweest om vakantie op te nemen, daarbij is de vervaltermijn niet van toepassing. Te denken valt dan aan een zieke werknemer die niet in staat is de vakantiedagen te benutten. Er geldt geen terugwerkende kracht. De nieuwe regels hebben dus geen gevolgen voor alle huidige afspraken en regelingen die lopen tot het einde van dit jaar.

Hoe zit het met de oude vakantiedagen?

De vervaltermijn van zes maanden geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen na 1 januari 2012. Vakantiedagen voor die datum houden gewoon de termijn van vijf jaar en dat geldt ook voor de bovenwettelijke vakantiedagen na 1 januari 2012.

Tips voor ondernemers
- goede voorlichting aan werknemers;
- deugdelijke administratie is essentieel;
- onderscheid wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen aangeven;
- ook aangeven of er sprake is van een vervaltermijn van zes maanden of verjaring van vijf jaar;
- werknemers met vakantie sturen/ althans aansporen;
- schriftelijke afspraken maken over bovenwettelijke vakantiedagen en opbouw bij ziekte.

Fijne vakantie!! Bent u daar toch niet gerust op, neem dan contact op met De Raadgevers Bedrijfsjuristen 0800 3456788 of per mail.

Aantal keer bekeken: 2526

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Marieke Moerkens on 27 juni 2011 at 2:31pm
Ik heb toch wet- en regelgeving erop nageslagen; hieruit blijkt het volgende:
Eerst dienen wettelijke vakantiedagen opgenomen te worden. Dit omdat hiervoor een verjaringstermijn geldt van 6 maanden. Daarna worden bovenwettelijke vakantiedagen opgenomen, waarvoor verjaringstermijn van 5 jaar geldt. Vakantiedagen die een medewerker nog heeft van voor 1 januari 2012 worden dus pas na opname wettelijke vakantiedagen opgenomen.
Reactie van Martine Behrens on 27 juni 2011 at 11:31am
@irene Als je vraag slaat op de nieuwe situatie per 2012 dan heb je gelijk. Er wordt zelfs gezegd dat vakantie tijdens een ziekte goed zou zijn voor het herstel. Vakantie opnemen zal dan wel in overleg met werkgever, werknemer en bedrijfsarts moeten gaan. Een lange autoreis maken met ernstige rugklachten lijkt niet bevorderlijk voor het herstel. Dat blijft hetzelfde als nu ook al het advies is.
Reactie van Martine Behrens on 27 juni 2011 at 11:15am
@marieke Als ik het goed heb gelezen dan bepaalt de medewerker welke vakantiedag hij opneemt: een wettelijke of een bovenwettelijke. Ik denk dat je als werkgever je personeelsboek oid moet aanvullen of je dat wilt. Je zou ook je procedure voor vakantieaanvraag moeten aanpassen met de mogelijkheid of het wettelijke of bovenwettelijke dagen zijn.
Vakantiedagen van 2012 blijven vallen onder de oude regels, verjaren pas na 5 jaar.
Reactie van Irene de Boer on 27 juni 2011 at 10:20am
Ik heb ergens gelezen dat wanneer je ziek bent je gewoon op vakantie kan gaan en ook volledig dagen opneemt. Op dat moment wordt je tijdelijke vrijgesteld van je reïntegratieplichten. Klopt dat.
Reactie van Marieke Moerkens on 27 juni 2011 at 10:17am
Welke vakantiedagen dient een medewerker eerst op te nemen?
Heeft de medewerker daar een keuze in (bovenwettelijk of wettelijke dagen)?
En hoe zit het met de vakantiedagen die opgebouwd zijn voor 1 januari 2012; als medewerker in 2012 vakantie opneemt, gaat dit dan van de vakantiedagen af welke zijn opgebouwd voor 1 januari 2012 (als medewerker nog restant vakantiedagen over heeft?
Reactie van Martine Behrens on 24 juni 2011 at 1:08pm
@simone. Het is ingewikkeld en nieuw. Wat ik eruit begrijp is dat in principe de vakantiedagen vervallen een half jaar na opbouwjaar, tenzij werknemer redelijkerwijs niet in staat is de vakantiedagen op te nemen. Dus ook in jouw geval, Als zieke werknemer met vakantie gaat dan wordt dat als vakantiedagen afgeboekt, zieke werknemers zullen in kader van recuperatie ook met vakantie kunnen gaan (tenzij de ziekte dat niet mogelijk maakt). Je moet dus kijken in jouw geval of het de zieke werknemer redelijkerwijs niet mogelijk was om tijdens zijn ziekte toch met vakantie te gaan. Was dat redelijkerwijs mogelijk dan valt hij niet onder de uitzondering en zijn de wettelijke vakantiedagen van het eerste ziektejaar vervallen en die komen niet voor uitbetaling in aanmerking.
Reactie van Simone Evenhuis on 24 juni 2011 at 12:40pm
Wat ik me nu afvraag is; stel dat ik na 1-1-2012 een langdurig zieke heb die gedurende de twee jaar voor aanvang WIA ziek blijft en gedurende deze twee jaar ook niet in staat is vakantie op te nemen, moet ik deze medewerker dan op het moment dat hij de WIA ingaat dan nog de wettelijk opgebouwde vakantiedagen uitbetalen?
Reactie van Martine Behrens on 23 juni 2011 at 3:26pm
@Marion Vakantiedagen (wettelijke) vervallen als deze niet zijn opgenomen voor het verstrijken van de 6 maanden. Als werkgever dien je medewerkers te stimuleren om regelmatig gebruik te maken van de vakantiedagen in het belang van veiligheid en gezondheid. Er is geen sprake van verplichte uitbetaling van vakantiedagen voor de vervaldatum.
Ik adviseer werkgevers nooit om tijdens dienstverband vakantiedagen uit te betalen, wel bij uitdiensttreding. Met het uitbetalen van deze dagen tijdens dienstverband vervalt nl het recht op de vakantie niet. Maar dat is een andere discussie.
Reactie van Martine Behrens on 23 juni 2011 at 3:22pm
@Michel Er is geen terugwerkende kracht, het voorstel gaat direct in. In jouw voorbeeld zou het ziektegeval in twee delen moeten behandelen. Voor 1-1-2012 gaat alles volgens oude regels en na 1-1-2012 volgens nieuwe regels. Er is geen onderscheid meer tussen gezonde en zieke werknemers. De zieke werknemer die per 1 april 100% hersteld, heeft tot 1-7-2013 de tijd om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen. Ik zou nog even de antwoorden nav de gestelde vragen van TK beter moeten bestuderen. Het wordt er niet gemakkelijk op.
Reactie van Marion Spijker-Spross on 23 juni 2011 at 2:48pm
Ben je onder de nieuwe vakantieregeling in 2012 als werkgever verplicht vakantiedagen uit te keren, voordat deze vervallen?