HR Berichten van Bas westerhout (28)

Big data, Wwz en de stand van het ontslagrecht

Geen enkel zichzelf respecterende beroepsgroep kan vandaag de dag nog zonder analyse van (big) data. Gelukkig dus dat ook dit jaar in het arbeidsrecht weer onderzoek is gedaan naar getallen in het ontslagrecht (P. Kruit en I.H. Kersten, Statistiek Ontbindingsprocedure 2017, Arbeidsrecht 2018/32).

Het eerste dat bij de analyse van de cijfers opvalt, is de aanhoudende afname van het aantal ontbindingsverzoeken bij de kantonrechter. Het aantal zaken dat in 2017 door de rechter is…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 20 september 2018 op 5:00pm — Geen reacties

Schenden herplaatsingsverplichting: een dure hobby

Voor een geldige opzegging van een arbeidsovereenkomst is niet alleen een redelijke grond vereist, maar moet bovendien duidelijk zijn dat herplaatsing binnen redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, niet mogelijk is (artikel 7:669 lid 1 BW). Wat er precies van een werkgever wordt verlangd is helaas niet in de wet te vinden.In ieder geval zal de werkgever moeten kunnen aantonen dat hij zich voldoende heeft ingespannen de werknemer te herplaatsen. Het louter…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 17 september 2018 op 3:00pm — Geen reacties

Gewoonterecht in het arbeidsrecht

Met enige regelmaat wordt in het arbeidsrecht een beroep gedaan op gewoonterecht, bijvoorbeeld wanneer de werkgever jaarlijks een salarisverhoging heeft toegekend of jarenlang een bonus heeft betaald zonder dat dit is gebaseerd op een contractuele afspraak. Op het moment dat de werkgever daar dan mee stopt, claimen werknemers dan dat op grond van gewoonterecht een afdwingbaar recht is ontstaan. Recent heeft de Hoge Raad zich weer eens over dit vraagstuk uitgelaten en daar het volgende over…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 5 juli 2018 op 4:05pm — Geen reacties

Billijke vergoedingen schieten omhoog

Aanvankelijk waren rechters na de inwerkingtreding van de Wwz mede ten gevolge van de afwezigheid van duidelijke instructies van de wetgever (zeer) terughoudend bij het toekennen van substantiële billijke vergoedingen aan werknemers indien de werkgever een ernstig verwijt kon worden gemaakt ten aanzien van de reden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Hierdoor ontstond in de ontslagpraktijk het beeld dat de integrale ontslagvergoeding (transitievergoeding plus billijke vergoeding)…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 16 mei 2018 op 3:39pm — Geen reacties

Ontslagen statutair directeur niet (langer) vogelvrij

Een benoeming tot statutair directeur wordt veelal “klakkeloos” aanvaard. Zonder dat de betreffende persoon zich (voldoende) realiseert dat aanvaarding van een benoeming tot statutair directeur betekent dat hij/zij vanaf dat moment arbeidsrechtelijk “vogelvrij” is en te allen tijde “for any or no reason” kan worden ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders (of in voorkomend geval door de raad van commissarissen), zonder dat de werkgever eerst toestemming behoeft van het UWV…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 2 mei 2018 op 6:00pm — Geen reacties

Zijn afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden met de ondernemingsraad bindend?

In de afgelopen maanden is herhaaldelijk in het nieuws geweest dat overleg tussen werkgevers en vakbonden over collectieve arbeidsvoorwaarden niet tot resultaat heeft geleid. In plaats daarvan zijn wel afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden gemaakt met de (centrale) ondernemingsraad, onder meer bij Jumbo, Action en Gall & Gall. Dit is een opmerkelijke ontwikkeling omdat het maken van afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden tot voor kort leek voorbehouden aan de vakbonden.…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 20 april 2018 op 12:44pm — Geen reacties

Eenzijdige wijziging deelnemersbijdrage pensioenpremie kan niet door de beugel

Recent oordeelde het Hof Den Bosch opnieuw dat aan eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden zware eisen worden gesteld. Instemming van de ondernemingsraad was in dit geval onvoldoende om de eenzijdige wijziging acceptabel te achten (ECLI:NL:GHSHE:2018:685).

In deze zaak speelde het volgende. Werkgeefster, een handelaar in kansspelautomaten, kende voor haar werknemers op basis van de arbeidsovereenkomst een premievrije pensioenregeling. Omdat de kosten daarvan aanzienlijk waren (en…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 8 maart 2018 op 12:00pm — 3 reacties

Nulurencontract kan duur uitpakken

De wet bepaalt dat een arbeidsovereenkomst die ten minste drie maanden heeft geduurd wordt vermoed een omvang te hebben gelijk aan het gemiddelde aantal uren in de drie voorafgaande maanden. Een werknemer kan zich hierop beroepen indien (i) de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd of (ii) de feitelijke omvang van de arbeid structureel hoger is dan aanvankelijk overeengekomen.In een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2018:691) was…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 22 februari 2018 op 5:30pm — 1 reactie

Payrollcontract na drie tijdelijke contracten wordt werkgever fataal

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2018:420) blijkt dat(sommige) rechters gelukkig uiterst kritisch blijven bij de beoordeling van payrollconstructies.

In deze zaak handelde het om een beveiliger die enkele weken voor het einde van zijn derde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een beveiligingsbedrijf werd uitgenodigd na het einde van zijn derde arbeidsovereenkomst bij een payrollbedrijf in dienst te treden. Tijdens dit gesprek kreeg de…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 6 februari 2018 op 4:30pm — Geen reacties

Burn-out: werkgever mag loonsanctie derde ziektejaar verhalen op arbodienst

Als een werkgever onvoldoende re-integratieinspanningen verricht in de eerste twee ziektejaren zal de werkgever ook in het derde ziektejaar loon moeten blijven betalen aan de werknemer. Bij de begeleiding van zieke werknemers moet de werkgever zich laten bijgestaan door een bedrijfsarts, veelal in dienst van een arbodienst. Recent heeft de rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2017:6160) uitgemaakt dat de werkgever de schade ten gevolge van een dergelijke loonsanctie op de arbodienst kan…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 25 januari 2018 op 4:55pm — 15 reacties

Is eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden na instemming ondernemersraad altijd bindend?

In de wet is bepaald dat een werkgever in de arbeidsovereenkomst opgenomen arbeidsvoorwaarden alleen zonder instemming van de werknemer kan wijzigen indien (i) schriftelijk is overeengekomen dat de werkgever daartoe bevoegd is en (ii) de werkgever bij die wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer bij handhaving van de bestaande afspraken daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid behoort te wijzigen.

Dit laatste betekent dat een…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 8 januari 2018 op 5:30pm — 8 reacties

Krapte op de arbeidsmarkt: bezint eer ge begint

Een relatiebeding geldt in beginsel 'slechts' tussen werkgever en werknemer. Maar een werkgever die die denkt dat hij zonder risico een werknemer met een relatiebeding in dienst kan nemen, kan van een koude kermis thuiskomen, zo blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2017:6170).

In deze zaak had de nieuwe werkgever een systeem- en netwerkbeheerder afgetroggeld van een ICT-bedrijf. Hierdoor raakte het ICT-bedrijf zowel de nieuwe…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 8 december 2017 op 1:30pm — Geen reacties

wie schrijft, die blijft....

Langzaam aan is de noodzaak van dossieropbouw wel tot de gemiddelde werkgever doorgedrongen. Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is de kans immers zeer klein dat de rechter een arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren zal willen ontbinden, tenzij de werkgever aan de hand van een dossier kan aantonen dat hij de werknemer op zijn functioneren heeft aangesproken en zich vervolgens ook terdege heeft ingespannen om dat functioneren te verbeteren.

In een recente uitspraak van de…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 30 oktober 2017 op 3:28pm — Geen reacties

Vlek op vlek: voorgenomen verkoop, medezeggenschap en doodzonden

De Ondernemingskamer heeft in een recente uitspraak (ECLI:NL:GHAMS:2017:4123) een leerzaam college gegeven over het te bewandelen medezeggenschapstraject bij een voorgenomen verkoop van aandelen. Daarbij heeft de Ondernemingskamer nogmaals benadrukt dat dit traject feitelijk begint met (i) het op een vroeg tijdstip houden van een overlegvergadering. In die vergadering moet de ondernemer de ondernemingsraad informeren over adviesplichtige besluiten die hij in voorbereiding heeft. En reeds bij…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 19 oktober 2017 op 3:14pm — Geen reacties

Demotie en scholingsplicht

Bij de invoering van de Wwz is een expliciete verplichting in de wet opgenomen op grond waarvan een werkgever verplicht is een werknemer in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Bovendien is in de wet opgenomen dat een werkgever een werknemer in beginsel ook scholing moet bieden indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen. De opleidingskosten komen voor rekening van de…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 18 september 2017 op 1:25pm — Geen reacties

Reorganisatie en de gevolgen van reorganisaties voor de medezeggenschap

Iedere ondernemer met een ondernemingsraad weet dat hij in geval van een voorgenomen reorganisatie advies moet vragen aan de zijn ondernemingsraad. Bij de adviesaanvraag zal de ondernemer niet alleen de beweegredenen voor de voorgenomen reorganisatie moeten melden maar ook uiteen moeten zetten welke gevolgen het besluit zal hebben voor het personeel en welke maatregelen de ondernemer in dat verband zal nemen.

Bij dat laatste gaat de aandacht in de praktijk alleen uit naar voorgenomen…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 31 augustus 2017 op 6:00pm — Geen reacties

Hoge Raad: billijke vergoeding geen punitief karakter

Sinds de invoering van de WWZ was een belangrijk twistpunt of en zo ja in hoeverre de gevolgen van het ontslag voor de werknemer mogen meewegen bij het vaststellen van de billijke vergoeding. Op 30 juni 2017 oordeelde de Hoge Raad dat het stelsel van de WWZ zich niet ertegen verzet dat met de gevolgen van het ontslag rekening wordt gehouden bij het bepalen van de omvang van de billijke vergoeding waarop de wet een werknemer aanspraak geeft, omdat de werkgever van het ontslag als zodanig een…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 3 juli 2017 op 12:00pm — Geen reacties

Pre-pack onderuit bij Europese Hof van Justitie

Voor 1000 werknemers was het antwoord: “Nee, u gaat niet mee.”

Na het faillissement van kinderopvang Estro zijn alle circa 3600 werknemers van Estro door de curator ontslagen. Vervolgens heeft Smallsteps aan 2600 van de 3600 ontslagen werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden. De overige 1000 werknemers kregen te horen “Nee, u gaat niet mee.” Voor het faillissement was al door de curator en Smallsteps afgesproken dat Smallsteps circa 250 van de 380 kinderopvangcentra zou…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 29 juni 2017 op 5:00pm — Geen reacties

Binnenkort meer duidelijkheid over billijke vergoeding?

Voorspelbaarheid en rechtszekerheid waren belangrijke argumenten voor minister Asscher om de Wwz in te voeren. Helaas blijkt in de praktijk dat de voorspelbaarheid en de rechtszekerheid sedert de inwerkingtreding van de Wwz ver te zoeken zijn omdat nieuwe begrippen zonder eenduidige of nadere toelichting in de wet zijn geïntroduceerd. Zo breken rechters, advocaten en rechtzoekenden sedertdien hun hoofd over de bedoeling van de wetgever bij de uitleg van nieuwe wettelijke bepalingen. In een…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 28 juni 2017 op 5:13pm — Geen reacties

Transitievergoeding nieuwe norm voor sociale plannen ook na eerder ander consistent beleid?

In 2007 oordeelde de Ondernemingskamer nog dat het een ondernemer in geval van reorganisatie niet vrijstaat om zonder nadere en deugdelijke motivering af te wijken van de bij eerdere reorganisaties gevolgde gedragslijn ten aanzien van afvloeiingsregelingen voor reorganisatieslachtoffers. Alleen indien de ondernemer aannemelijk zou kunnen maken dat het financieel onoverkomelijk of onredelijk bezwarend is om eerder beleid te continueren kan een ondernemer in redelijkheid tot het besluit komen…

Lees verder

Toegevoegd door bas westerhout om 29 mei 2017 op 12:30pm — Geen reacties