Re-integratieverplichtingen na einde dienstverband voor eigenrisicodragers voor de Ziektewet

Is het voor de ERD op grond van de Ziektewet wel verstandig om te streven naar een beëindiging van de arbeidsovereenkomst? De ERD betaalt immers de lasten van een Ziektewetuitkering aan de werknemer, ook als die werknemer niet langer in dienst is. Wat is dan eigenlijk het voordeel van het doorsnijden van de arbeidsrechtelijke banden? En verder: welke re-integratieverplichtingen zijn er eigenlijk als de werknemer niet langer in dienst is?

Eigen risico dragen

Normaliter betaalt de staat (via UWV) de Ziektewetuitkering. Als ERD betaalt u die uitkering. Het voordeel daarvan is dat u veel minder sociale zekerheidspremies hoeft te betalen. Het nadeel is dat de uitkeringslasten op u drukken. Daarvoor kunt u zich weer verzekeren. Daarvoor geldt precies hetzelfde. Waar moet u nog meer rekening mee houden als u ERD bent of wordt?

ERD Ziektewet
Als een werknemer ziek wordt moet de werkgever tijdens ziekte het loon doorbetalen. Die verplichting duurt maximaal twee jaar, of maximaal drie jaar als een loonsanctie wordt opgelegd omdat er te weinig aan re-integratie is gedaan. Als de werkgever ERD is voor de Ziektewet betekent dit, als sprake is van een contract voor bepaalde tijd, dat de loonbetalingsverplichting eindigt bij het eindigen van het arbeidscontract, maar vervolgens moet de werkgever wel een aan de ex-werknemer toekomende Ziektewetuitkering betalen.

Kortom: het is voor een werkgever niet per se gunstig om een contract voor bepaalde tijd ook daadwerkelijk te laten aflopen. Financieel kan beëindiging van de arbeidsovereenkomst wel gunstig zijn als de verplichting tot loondoorbetaling meer kost dan de verplichting een Ziektewetuitkering te betalen. Dat is bijvoorbeeld het geval als de verplichting tot loondoorbetaling inhoudt dat 100% salaris moet worden doorbetaald terwijl een Ziektewetuitkering (grofweg) 70% van het salaris bedraagt (en bovendien met een maximum op grond van de maximum dagloonregels).

Andere overwegingen

Als een werknemer in dienst is moeten de werkgever (en de werknemer) zich houden aan de re-integratie-verplichtingen. Als een werkgever geen ERD is voor de Ziektewet en de werknemer gaat tijdens ziekte uit dienst (bijvoorbeeld omdat het contract voor bepaalde tijd afloopt) dan gelden daarna in de regel geen betalingsverplichtingen en geen re-integratieverplichtingen meer. Maar als de werkgever ERD is voor de Ziektewet geldt naast de betalingsverplichting op grond van de Ziektewet, ook een re-integratieverplichting.

En wat houdt die re-integratieverplichting na einde dienstverband dan in?
Hierover heeft de rechtbank Den Haag op 22 september 2016 een uitspraak gedaan (ECLI:NL:RBDHA:2016:11402). Kort gezegd heeft de rechtbank overwogen dat een ERD die meende dat op hem geen re-integratieverplichting meer rustte na einde dienstverband, het bij het verkeerde eind had. Ook na einde dienstverband moet een ERD voor de Ziektewet zich houden aan de re-integratieverplichtingen in het eerste en tweede spoor. De merkwaardige situatie doet zich dan dus voor dat, hoewel aan de arbeidsovereenkomst een einde is gekomen, wel degelijk gekeken moet worden naar re-integratiemogelijkheden intern (eerste spoor) en, pas als dat niet lukt, ook extern (tweede spoor).

Loonsanctie

En het gaat nog verder dan dat, want als na afloop van 2 jaar ziekte door de (ex)werknemer een WIA-uitkering wordt aangevraagd, kan het UWV besluiten dat aan de (ex)werkgever - ook een ERD voor de Ziektewet - een loonsanctie wordt opgelegd als deze onvoldoende aan de re-integratie-eisen heeft voldaan. In dat geval moet dus nog een derde jaar ziektewetuitkering worden betaald.

Conclusie
De meest werkgevers snappen dat aan het eigen risico dragen voor de ZW financiële consequenties verbonden zijn, maar wat zij zich vaak niet realiseren is dat ook de re-integratieverplichtingen blijven gelden, ook na einde dienstverband en dat er dus ook een loonsanctie kan worden opgelegd.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op:

Muriel Middeldorp

T +31(0)23 5530235 | F +31(0)23 5530260 | E middeldorp@potjonker.nl | Postbus 280, 2000 AG HAARLEM | W www.potjonker.nl

Aantal keer bekeken: 2688

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Rolf Tromp on 9 februari 2017 at 2:42pm

Hmm....is niet echt goed op elkaar afgestemd dan: einde dienstverband, er bestaat geen arbeidsovereenkomst meer....en dan toch re-integreren in het 1e spoor terwijl dat spoor niet meer bestaat.

Reactie van Jan Willem de Rouw on 12 januari 2017 at 2:14pm

Dit vormt precies de reden dat wij onze dienstverlening aanbieden. Bij ons ben je als werkgever af van loonsancties, reintegratieverplichtingen en ERD kosten.
Er is dus hoop ;-)