Vervolg - Uitzending, detachering, contracting, payrolling..?

Op 15 april 2016 heeft de Advocaat Generaal in de Care4Care versus StiPP zaak geconcludeerd. Daags daarvoor verscheen ook de conclusie van een andere AG in een zaak over payrolling. Het woord is nu aan de Hoge Raad. In de eerste zaak wordt een arrest voorzien op 23 september 2016 en in de payrollkwestie aan het eind van het jaar.

In beide zaken staat de vraag centraal of de samenwerkingsvormen van de betreffende partijen gekwalificeerd moeten worden als uitzending als gevolg waarvan artikel 7:690 BW (en wellicht ook 7:691 BW) van toepassing zijn, terwijl dan bovendien sprake zou kunnen zijn van toepasselijkheid van de (algemeen verbind verklaarde) ABU CAO en van een verplichte aansluiting bij StiPP (bedrijfstakpensioenfonds in de uitzendbranche).

In het afgelopen decennium zijn steeds meer samenwerkingsvormen ontstaan. Er zijn payrollondernemingen die al het vaste personeel van een bedrijf overnemen om dat personeel vervolgens weer ter beschikking te stellen aan het bedrijf, er zijn klassieke uitzendbureaus die voorzien in “piek en ziek”- situaties, er zijn detacheerders, er zijn consultingbureaus en er zijn bedrijven die zich bezig houden met contracting (“een klus klaren”). De grenzen tussen al deze samenwerkingsvormen, die ook weer verschillende verschijningsvormen kennen, zijn niet scherp te trekken en dat levert in de praktijk voer voor juristen op. In deze blog aandacht voor de vraag of twee verschijningsvormen onder de werking van artikel 7:690 BW (en/of 7:691 BW) vallen.

In artikel 7:690 BW staat dat een uitzendovereenkomst een arbeidsovereenkomst is. Het artikel is in 1999 (Wet Flexibiliteit en Zekerheid) ingevoerd omdat men uitzendkrachten meer rechtszekerheid wilde geven. In het volgende artikel (7:691 BW) staat (onder meer) de flexibele keerzijde: de eerste zes maanden van de samenwerking mag een zogeheten uitzendbeding worden afgesproken. Dat komt erop neer dat de uitzendrelatie en ook de arbeidsovereenkomst van de ene dag op de andere kan eindigen.

Als een detacheerder, payroller of consultancybureau aan uitzending in de zin van artikel 7:690 BW doet, betekent dat dan ook dat zo’n uitzendbeding kan worden afgesproken? Niet volgens de beide AG’s bij de Hoge Raad: zij adviseren de Hoge Raad om voor de werking van artikel 7:690 BW uit te gaan van een ruimhartige uitleg van de allocatiefunctie en voor 7:691 BW van een klassieke allocatiefunctie. Anders gezegd: alleen de echte uitzendbureaus (“piek en ziek”) kunnen zo’n uitzendbeding de eerste zes maanden afspreken en niet de andersoortige uitzenders. Maar 7:690 BW kan dus wel van toepassing zijn op de nieuwe samenwerkingsvormen, mits de uitzendende partij maar wel enige allocatiefunctie (vraag en aanbod bijeenbrengen) vervult. AG Wattel adviseert dat de payrollvorm waarin een inlener geen eigen personeel meer heeft en het payrollbedrijf al het vaste personeel aan/overneemt om dat personeel permanent te werk te stellen bij de inlener geen enkele allocatiefunctie vervult en dat dan dus ook geen sprake is van uitzending in de zin van artikel 7:690 BW. Maar Care4Care zou dus wel een uitzender zijn (zie voor de feiten mijn vorige blog).

Deze adviezen worden onderbouwd met een verwijzing naar het feit dat de wetgever in 1999 geen weet had van de diverse samenwerkingsvormen zoals wij die thans kennen en dat de nuancering van de ontslagbescherming dus ook echt alleen bedoeld was voor de klassieke uitzendkracht. De consequentie van het feit dat payrolling/detachering/ consultancy en/of contracting wel onder de werking van artikel 7:690 BW kan vallen, kan zijn dat die bedrijven vallen onder de ABU CAO en/of verplicht zijn aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds StiPP. Daarover in een volgende blog meer…

Heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op:

Muriel Middeldorp
www.potjonker.nl
T +31(0)23 - 553 02 30 | F +31(0)23 - 553 02 60 | E middeldorp@potjonker.nl | Postbus 280, 2000 AG HAARLEM

Aantal keer bekeken: 421

Laat een reactie achter

Je moet lid zijn van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland om reacties te kunnen toevoegen!

Word lid van HRbase - grootste HR netwerk van Nederland

Reactie van Jan vd Zanden on 4 augustus 2016 at 5:19pm

Is er al uitspraak van de HR?